//bloccontentcdn.azureedge.net/Files/SiteID/958/logo/2014/12/4/20141204132002980952-958.png?width=984&height=172&scale=both&mode=stretch&quality=90

 

Økonomiregulativ for aktive

i

Steinkjer Skiklubb 2017/2018

Vedtatt i hovedstyret 22.01.2017

1. Innledning

Formålet med skiklubbens økonomireglement er å sikre en forutsigbar og ensartet praksis når utøvere og trenere/ledere som representerer klubben har utgifter til deltakelse, reise, kost og opphold, samt fastsetting av treningsavgifter.

 

2. Styrets ansvar og rettigheter

Styret fastsetter senest innen den 1.oktober støtteandeler og satser som skal gjelde for kommende sesong. (Definert fra 1. oktober – 30. september det påfølgende år.)

Styret kan i løpet av sesongen beslutte endringer i støtteandel og/eller satser når klubbens økonomi eller andre særlige grunner tilsier dette.

Styret er ansvarlig for å informere om gjeldende regulativ. Det er gruppe-/utvalgsleders ansvar å gjøre utøvere/foresatte kjent med regulativet. Utøvere/foresatte plikter å gjøre seg kjent med regulativet. Regulativ gjøres også kjent på klubbens hjemmesider.

Gjeldende satser og støtteandeler fremgår av vedlegg A og B. Hvilke renn/samlinger som omfattes av ordningen, fremgår av vedlegg C. Fastsatt treningsavgift for sesongen fremgår av vedlegg D.

 

3. Utøvers plikter

Det forutsettes at alle som omfattes av støtteordningen er medlemmer av Steinkjer Skiklubb. Ved utestående fordringer til utøvere/foresatte forutsettes dette oppgjort før støtte kan utbetales. Alle fra 15 år og eldre som representerer Steinkjer Skiklubb skal profilere klubb og sponsorer gjennom de klær, luer, pannebånd som er valgt som klubbklær. Utstyret må kjøpes av den enkelte utøver. Hvis en utøver ikke er korrekt profilert kan det føre til bortfall av støtte. Utøvere må også påberegne og delta ved profilering av klubben.

Utøvere på krets-, region-, team eller landslag skal så langt det er mulig profilere Steinkjer Skiklubb.

Utøvere kan profilere private sponsorer, dog ikke i konflikt med respektive forbunds bestemmelser og/eller med Steinkjer skiklubb sine sponsorer.

Utøvere/foresatte plikter å delta på dugnader/inntektsbringende tiltak i regi av klubben. Dersom dette ikke blir innfridd kan det føre til bortfall av løperstøtte.

 

4. Plan for støtteberettigede aktiviteter og konkurranser

Gruppene utarbeider en plan for aktiviteter og konkurranser for sesongen som forhånds godkjennes av styret og som forutsettes å være grunnlag for støtte. Planen forelegges hovedstyret. Gruppene pålegges et ansvar for at reiser og opphold som helt eller delvis skal støttes, gjennomføres på en slik måte at utgiftene for klubben blir minst mulig.

Kretsenes opplegg for reise og opphold er utgangspunkt for vår planlegging.

Utgifter til renn som ikke er med på utvalgenes prioriterte liste, dekkes i utgangspunktet ikke. Unntak kan forekomme. Hvis en utøver blir uttatt av krets eller forbund eller deltar i private lag, og utgifter ikke dekkes av disse, kan det sendes søknad via gruppe-/utvalgsleder til hovedstyret.

 

5. Hva dekkes/dekkes ikke

 

a)         Reiseutgifter

Utgifter dekkes kun for reiser som er forhåndsgodkjente og som inngår i gruppenes godkjente plan.

b)         Kost og overnatting

Tilskudd til overnatting og kost dekkes kun etter dokumenterte utgifter og med inntil det beløp som framkommer i vedlegg A.

c)         Startkontingent

Klubben dekker startkontingenter for alle skirenn i Midt-Norge; unntatt turrenn. I tillegg dekkes startkontingent for skiarrangement utenfor Midt-Norge i henhold til vedtatt plan. Ved fravær fra deltakelse i renn uten gyldig grunn må utøver selv dekke startkontingenten.

d)         Inngangsbilletter

Oversikt over aktuelle lag[1] og utøvere skal på forhånd forelegges hovedstyret til godkjenning. Klubben dekker inngangsbilletter til lag for utøvere som er uttatt på, de av hovedstyret, godkjente lagene. Dekning skjer innenfor vedtatte satser for løpestøtte som framkommer i vedlegg B.

e)         Samlinger.

Reiser i forbindelse med klubb-, krets- og regionsamlinger dekkes ikke.

6. Hvem dekkes

Som utgangspunkt dekkes kun utgifter for utøvere og trenere. Utgifter til trenere dekkes når trenere er tildelt en rolle av klubben i forhold til det aktuelle arrangementet. Grenleder[2] med definert hovedansvar for gjennomføring av en konkurranse som omfattes av vedtatt plan, godtgjøres i henhold til satser jamfør vedlegg A og vedlegg B.

 

7. Krav til dokumentasjon og attestasjon

Støtte skjer mot dokumenterte utgifter og kun når fremsatte krav er i henhold til klubbens vedtatte økonomiregulativ. Krav, med tilhørende dokumentasjon, skal framlegges seinest ei uke etter konkurransen. Eventuelle avvik må på forhånd være avklart med hovedstyre.

I de tilfeller hvor klubben forskutterer utgifter, skal klubben kreve inn utøvers andel av reise- og oppholdsutgifter, så raskt som mulig.

 

 

 

 

Vedlegg

- Vedlegg A - Utgiftssatser

- Vedlegg B - Løperstøtte, refusjonssats

- Vedlegg C - Prioriterte renn/samlinger som omfattes av støtteordningen

- Vedlegg D – Treningsavgifter

 

 

VEDLEGG A – Utgiftssatser

 

Kostnadsart, utøver

Sats, kr

Merknad

Egen bil, pr. km

1,50

Samkjøring skal tilstrebes

Flyreise 1)

1 700,00

Tur/retur, maks sats

Overnatting

600,00

Pr.døgn, maks sats

Kost

150,00

Pr. døgn, maks sats

Kostnadsart, trener/grenleder 2)

Sats, kr

Merknad

Egen bil, pr. km

2,50

 

Kost

150,00

 

Øvrige reisekostnader og overnatting

 

Dekkes etter regning og forutsettes å inngå i utvalgets reiseplan (forhåndsgodkjent)

1)  I forbindelse med renn som arrangeres «langt fra Steinkjer» så er det mulig å søke om forhøyet sats

2)  Kostnad til trener/grenleder dekkes av klubben. Antall og kostnadsramme avklares på forhånd

 

VEDLEGG B – Løperstøtte, refusjonssatser

 

Aldersgruppe

Refusjonssats

Maksimalt grunnlag (kr)

Maksimal støtte (kr)

Nyinnmeldt junior/senior i Steinkjer skiklubb fra annen klubb 1)

50% av 65%, dvs 32,5%

27 000,,00

8 775,00

15-16 år

65%

10 000,00

6 500,00

Junior

65%

27 000,00

17 550,00

Senior

65%

30 000,00

19 500,00

Løper uttatt til

 

 

 

Kretslag/regionlag/team

                  65%

45 000,00

31 500,00

Forbundslag/World Cup

65%

55 000,00

49 500,00

Løper uttatt til

 

 

 

Privat team

65%

Teamets kr-beløp overført til klubben

Teamets kr-beløp overført til klubben

1) Nyinnmeldt defineres som person innmeldt etter 1.11 (for kommende skisesong)

 

 

VEDLEGG C – Plan over prioriterte renn som omfattes av støtteordningen

 

Plan utarbeides av de enkelte gruppene og vedtas av hovedstyre

 

 

VEDLEGG D – Treningsavgifter for aktive, sesongen 2017-2018

 

8-10 år

kr    500,-

11-12 år

kr    900,00

13-14 år

kr 1 500,00

15-16 år

kr 1 900,00

Junior/senior

kr 2 900,00

 

[1] Begrepet «lag» er i kontinuerlig endring; og kan også innbefatte ulike team og private lag.

[2] «Grenleder» er en person oppnevnt av gruppen (grenen) for ivaretakelse av definert oppgave/ansvar knyttet til et konkret arrangement.

Powered by: Bloc