ØKONOMIREGULATIV
- for aktive i Steinkjer Skiklubb 2018/2019

Vedtatt i hovedstyret 27.09.2018


1. INNLEDNING


Formålet med skiklubbens økonomireglement er å sikre en forutsigbar og ensartet praksis når utøvere og trenere/ledere som representerer klubben har utgifter til deltakelse, reise, kost og opphold, samt fastsetting av treningsavgifter. Økonomiregulativet er et viktig styringsdokument for å balansere kostnad og inntektssiden i klubbens økonomi.

 

2. STYRETS ANSVAR OG RETTIGHETER

Styret fastsetter senest innen den 1.oktober støtteandeler og satser som skal gjelde for kommende sesong. (Definert fra 1. oktober – 30. september det påfølgende år.)

Styret kan i løpet av sesongen beslutte endringer i støtteandel og/eller satser når klubbens økonomi eller andre særlige grunner tilsier dette.

Styret er ansvarlig for å informere om gjeldende regulativ. Utøvere/foresatte plikter å gjøre seg kjent med regulativet. Regulativ gjøres også kjent på klubbens hjemmesider.

Gjeldende satser og støtteandeler fremgår av vedlegg A og B. Hvilke renn/samlinger som omfattes av ordningen, fremgår av vedlegg C. Fastsatt treningsavgift for sesongen fremgår av vedlegg D.

 

3. UTØVERS PLIKTER

Det forutsettes at alle som omfattes av støtteordningen er medlemmer av Steinkjer Skiklubb. Ved utestående fordringer til utøvere/foresatte forutsettes dette oppgjort før støtte kan utbetales. Alle fra 15 år og eldre som representerer Steinkjer Skiklubb skal profilere klubb og sponsorer gjennom de klær, luer, pannebånd som er valgt som klubbklær. Utstyret må kjøpes av den enkelte utøver. Hvis en utøver ikke er korrekt profilert kan det føre til bortfall av støtte. Utøvere må også påberegne og delta ved profilering av klubben.

Utøvere på krets-, region-, team eller landslag skal så langt det er mulig profilere Steinkjer Skiklubb. Alle løpere som skaffer seg egne sponsormidler skal fakturere dette gjennom klubben sin løperfond konto.

Utøvere kan profilere private sponsorer, dog ikke i konflikt med respektive forbunds bestemmelser og/eller med Steinkjer skiklubb sine sponsorer.

Utøvere/foresatte plikter å delta på dugnader/inntektsbringende tiltak i regi av klubben. Dersom dette ikke blir innfridd kan det føre til bortfall av løperstøtte.

 

4. PLAN FOR STØTTEBERETTIGEDE AKTIVITETER OG KONKURRANSER

Klubben støtter følgende aktiviteter/konkurranser:

Hovedlandsrenn, Norges Cup, NM og NM sommer.

Kretsenes opplegg for reise og opphold er utgangspunkt for vår planlegging.

Utgifter til renn som ikke er med på utvalgenes prioriterte liste, dekkes i utgangspunktet ikke. Unntak kan forekomme. Hvis en utøver blir uttatt av krets eller forbund eller deltar i private lag, og utgifter ikke dekkes av disse, kan det sendes søknad direkte til hovedstyre.

 

5. HVA DEKKES/DEKKES IKKE

a) Reiseutgifter

Utgifter dekkes kun for reiser i henhold til pkt. 4.

b) Kost og overnatting

Tilskudd til overnatting og kost dekkes kun etter dokumenterte utgifter og med inntil det beløp som framkommer i vedlegg A.

c) Startkontingent

Klubben dekker startkontingenter for alle skirenn i Midt-Norge; unntatt turrenn. I tillegg dekkes startkontingent for skiarrangement utenfor Midt-Norge. Ved fravær fra deltakelse i renn uten gyldig grunn må utøver selv dekke startkontingenten.

d) Inngangsbilletter

Oversikt over aktuelle lag1 og utøvere skal på forhånd forelegges hovedstyret til godkjenning. Klubben dekker inngangsbilletter til lag for utøvere som er uttatt på, de av hovedstyret, godkjente lagene. Dekning skjer innenfor vedtatte satser for løpestøtte som framkommer i vedlegg B.


e) Samlinger.

Reiser i forbindelse med klubb-, krets- og regionsamlinger dekkes ikke.

________________________________________________________________________

1 Begrepet «lag» er i kontinuerlig endring; og kan også innbefatte ulike team og private lag. 

6. HVEM DEKKES


Som utgangspunkt dekkes kun utgifter for utøvere og trenere. Utgifter til trenere dekkes når trenere er tildelt en rolle av klubben i forhold til det aktuelle arrangementet. Trener/leder med definert hovedansvar for gjennomføring av en konkurranse i henhold til pkt. 4, godtgjøres i henhold til satser jamfør vedlegg A og vedlegg B.


7. KRAV TIL DOKUMENTASJON OG ATTESTASJON


Støtte skjer mot dokumenterte utgifter og kun når fremsatte krav er i henhold til klubbens vedtatte økonomiregulativ. Krav om refusjon skal gjøres årlig innen 15. mai.

Krav om refusjoner sendes til respektive grenledere.

I de tilfeller hvor klubben forskutterer utgifter, skal klubben kreve inn utøvers andel av reise- og oppholdsutgifter, så raskt som mulig.

NB! Eventuelle løperkontoer skal benyttes før søknad om refusjon fra klubb.

 

Vedlegg

- Vedlegg A - Utgiftssatser

- Vedlegg B - Løperstøtte, refusjonssats

- Vedlegg C – Treningsavgifter

VEDLEGG A – UTGIFTSSATSER

 

Kostnadsart, utøverMaks Sats, krMerknad
Egen bil, pr. km1,50
Se fotnote 2)
Fellestransport80%Dekkes etter kretsens satser innenfor 80% av fastsettelsen.
Flyreise 1)750,00Tur/retur, maks sats
Overnatting450,00Pr.døgn, maks sats
Kost150,00Pr. døgn, maks sats
Kostnadsart, trener/grenleder 2)Sats, krMerknad
Egen bil, pr. km2,50Se fotnote 2)
Kost150,00
Øvrige reisekostnader og overnatting
Dekkes etter regning og forutsettes å inngå i utvalgets reiseplan (forhåndsgodkjent)

1) I forbindelse med renn som arrangeres «langt fra Steinkjer» så er det mulig å søke om forhøyet sats

2) Der fellestransport er satt opp, dekkes ikke annen transport.


VEDLEGG B – LØPERSTØTTE, REFUSJONSSATSER

AldersgruppeRefusjonssatsMaksimalt grunnlag (kr)Maksimal støtte (kr)

Nyinnmeldt junior/senior i Steinkjer

skiklubb fra annen klubb 1)

50% av 65%, dvs 32,5%27 000,008 775,00
15-16 år65%
10 000,00
6 500,00
Junior65%27 000,00 17 550,00
Senior65%30 000,0019 500,00
Løper uttatt til


Kretslag/regionlag/team65%45 000,00
29 250,00
Forbundslag/World Cup65%55 000,00
35 750,00
Løper uttatt til


Privat team65%Teamets kr-beløp overført til klubben
Teamets kr-beløp overført til klubben

1) Nyinnmeldt defineres som person innmeldt etter 1.11 (for kommende skisesong)

2) MAKSSATSEN GJELDER SAMLET, VEDLEGG A OG VEDLEGG B


VEDLEGG C – TRENINGSAVGIFTER FOR AKTIVE,
SESONGEN 2018-2019


6-7 årKr 250,00
8-10 årKr 500,00
11-12 årKr 1 200,00
13-14 årKr 2 000,00
15-16 årkr 2 500,00
Junior/seniorkr 3 500,00
Levert av IdrettenOnline